ALGEMENE VOORWAARDEN HEART OF STRANDJA NATURE PRODUCTS

Algemene en leveringsvoorwaarden van Heart of Strandja Nature Products.

Hieronder vermelden wij de voorwaarden die bij ons bedrijf van kracht zijn. Deze voorwaarden geven u als klant van Heart of Strandja bescherming maar ook de garantie dat u een goed product snel en correct geleverd krijgt. Deze algemene voorwaarden zijn geheel in overeenstemming met hetgeen u op onze website kunt lezen. Heart of Strandja staat voor juiste informatie en zal u ten alle tijde zo goed mogelijk proberen te informeren.

Artikel 1        Algemeen

1.1 De algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten met betrekking tot bestellingen en leveringen tussen Heart of Strandja, hierna te noemen: heartofstrandja.nl, en de klant, hierna te noemen: wederpartij.

1.2 Heart of Strandja staat bij de Kamer van Koophandel ingeschreven onder de naam Heart of Strandja, Winkeldijk 16, 1391 HL Abcoude, Nederland onder nummer 68911068 met als handelsnaam Heart of Strandja

1.3 Heart of Strandja heeft te allen tijde het recht deze algemene voorwaarden en de inhoud van de website te wijzigen.

1.4  Door het plaatsen van een bestelling verklaart de wederpartij zich, zonder voorbehoud, akkoord met de algemene voorwaarden.

 

Artikel 2        Prijzen

2.1 De bij de artikelen genoemde prijzen zijn in euro's inclusief btw, maar exclusief verzend/leveringskosten.

2.2 Heart of Strandja is niet aansprakelijk voor de gevolgen van typ- en/of programmeer- of programmafouten op de website of in de webshop.

2.3 Aan onrechtmatige prijsinformatie kunnen geen rechten worden ontleend.

 

Artikel 3       Betaling      

3.1 Betaling (overboeking) via overboeking per bank of giro of iDEAL.

3.2 Betaling van de bestelling geschiedt altijd geheel vooraf. De bestelling wordt pas verzonden/geleverd, zodra de betaling volledig is voldaan.

 

Artikel 4        Levering

4.1 Heart of Strandja levert zelf direct of besteedt het bezorgen van de bestellingen uit aan het gerenommeerde vervoersbedrijf PostNL.

4.2 Heart of Strandja streeft er naar om de bestellingen binnen Nederland binnen 3 werkdagen, na ontvangst van de betaling bij u af te laten leveren.

4.3 Heart of Strandja streeft er naar om de bestellingen binnen België/Duitsland binnen 5 werkdagen na ontvangst van de betaling bij u af te laten leveren.

4.4 Heart of Strandja zal al het mogelijke doen om geaccepteerde bestelling binnen de bovenstaande termijn uit te leveren. Indien de levering vertraging oploop, zal de wederpartij hiervan bericht ontvangen.

4.5 De wederpartij gaat bij het bestellen akkoord met de verzendtarieven zoals die tussen wederpartij en Heart of Strandja zijn overeengekomen en/of vermeld zijn op de website in het kopje verzenden & tarieven.

 

Artikel 5        Retourneren

5.1 Als consument of afnemer heeft de wederpartij het recht om non-foodproducten te retourneren. Wanneer een non-foodproduct niet aan de verwachting  van de wederpartij voldoet, bestaat de mogelijkheid om het artikel ongeopend en zonder enige gebruikssporen te retourneren.

5.2 De verzendkosten alsmede het verzendrisico voor retourzending zijn voor eigen rekening van de wederpartij.

5.3 Voor retournering gelden de volgende voorwaarden:

- Na de bezorging heeft de wederpartij 14 dagen de tijd om non-foodproducten te retourneren.

- Na afloop van deze 14-daagse termijn kan de koop niet meer ontbonden worden en is deze definitief.

- De non-foodproducten dienen in originele staat te zijn, d.w.z. onbeschadigd en in de originele verpakking teruggestuurd te worden. De verzendverpakking mag geopend worden om het artikel te bekijken. Wordt het artikel echter beschadigd door onzorgvuldig handelen, dan kan het artikel niet meer geretourneerd worden.

- Foodproducten kunnen uitsluitend geretourneerd worden bij geconstateerd bederf bij ontvangst. Wederpartij dient hiervoor op de dag van ontvangst een check te doen en binnen 2 werkdagen Heart of Strandja te informeren via de op website staande contactgegevens.

- Het door de wederpartij betaalde bij product horende bedrag wordt teruggestort zodra de retourzending zonder gebreken terug ontvangen is bij Heart of Strandja.

5.4  Hoe een pakket retourneren?

- De wederpartij maakt een foto van het product waarover deze ontevreden is en pakt het vervolgens in de originele verpakking zorgvuldig in.

- De wederpartij laat op eigen kosten een gerenommeerd vervoerdersbedrijf het pakketje terug bezorgen bij Heart of Strandja p/a zoals beschreven in artikel 1.2.

 

Artikel 6        Voorraad

6.1 Bij elk artikel staat vermeld of het op voorraad is. Mocht het toch niet op voorraad zijn, dan krijgt u van Heart of Strandja hierover bericht.

6.2 Heart of Strandja behoudt zich het recht voor om bij het niet kunnen leveren van het bestelde product het door de wederpartij betaalde bedrag terug te storten en niet te leveren.

 

Artikel 7    Overmacht

7.1 Heart of Strandja is niet gehouden aan het nakomen van enige verplichting jegens de wederpartij indien hij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt.

7.2 Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buitenkomende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop Heart of Strandja geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor de website/webshop niet in staat is zijn verplichtingen na te komen. Heart of Strandja heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen indien de omstandigheid die (verdere) nakoming van de overeenkomst verhindert, intreedt nadat Heart of Strandja zijn verbintenis had moeten nakomen.

7.3 Heart of Strandja kan gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden, dan is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.

7.4 Indien Heart of Strandja ten tijde van het intreden van overmacht zijn verplichtingen uit de overeenkomst inmiddels gedeeltelijk is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is Heart of Strandja gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te factureren. De wederpartij is gehouden deze factuur te voldoen als ware er sprake van een afzonderlijke overeenkomst.

 

Artikel 8        Aansprakelijkheid

8.1 Indien Heart of Strandja aansprakelijk mocht zijn, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen in deze bepaling is geregeld.

8.2 Heart of Strandja is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat Heart of Strandja is uitgegaan van door of namens de wederpartij verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.

8.3 Heart of Strandja is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade.

8.4 Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan:

De redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden; de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van Heart of Strandja aan de overeenkomst te laten beantwoorden, voor zoveel deze aan Heart of Strandja toegerekend kunnen worden; redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover de wederpartij aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in deze algemene voorwaarden.

8. Heart of Strandja is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfs- of andersoortige stagnatie. In het geval van consumentenkoop strekt deze beperking niet verder dan die, die is toegestaan ingevolge artikel 7:24 lid 2 BW.

8.6 Indien Heart of Strandja aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid van webshop Heart of Strandja beperkt tot maximaal driemaal de factuurwaarde van de order, althans tot dat gedeelte van de order waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.

8.7 De aansprakelijkheid van Heart of Strandja is in ieder geval steeds beperkt tot het bedrag der uitkering van zijn verzekeraar in voorkomend geval.

8.8 De in dit artikel opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van Heart of Strandja of haar leidinggevende en/of ondergeschikten.

 

Artikel 9        Verjaringstermijn

9.1 In afwijking van de wettelijke verjaringstermijnen, bedraagt de verjaringstermijn van alle vorderingen en verweren jegens Heart of Strandja en de door Heart of Strandja bij de uitvoering van een overeenkomst betrokken derden, één jaar.

9.2 Het bepaalde in lid 9.1 is niet van toepassing op rechtsvorderingen en verweren die zijn gegrond op feiten die de stelling zouden rechtvaardigen dat de afgeleverde zaak niet aan de overeenkomst zou beantwoorden. Dergelijke vorderingen en verweren verjaren door verloop van twee jaar nadat de wederpartij de Heart of Strandja van zodanige non-conformiteit in kennis heeft gesteld.

 

Artikel 10     Risico-overgang

10.1 Het risico van verlies, beschadiging of waardevermindering gaat op de wederpartij over op het moment waarop zaken in de macht van de wederpartij worden gebracht.

 

Artikel 11    Vrijwaring

11.1 De wederpartij vrijwaart Heart of Strandja voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en waarvan de oorzaak aan anderen dan aan Heart of Strandja toerekenbaar is.

11.2 Indien Heart of Strandja uit dien hoofde door derden mocht worden aangesproken, dan is de wederpartij gehouden Heart of Strandja zowel buiten als in rechte bij te staan en onverwijld al hetgeen te doen dat van hem in dat geval verwacht mag worden. Mocht de wederpartij in gebreke blijven in het nemen van adequate maatregelen, dan is Heart of Strandja, zonder ingebrekestelling, gerechtigd zelf daartoe over te gaan. Alle kosten en schade aan de zijde van Heart of Strandja en derden daardoor ontstaan, komen integraal voor rekening en risico van de wederpartij.

 

Artikel 12     Intellectueel eigendom

12.1 De website/webshop van Heart of Strandja behoudt zich de rechten en bevoegdheden voor die hem toekomen op grond van de Auteurswet en andere wet- en regelgeving m.b.t. intellectueel eigendom. De website/webshop Heart of Strandja heeft het recht de door de uitvoering van een overeenkomst aan zijn zijde toegenomen kennis ook voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen strikt vertrouwelijke informatie van de wederpartij ter kennis van derden wordt gebracht.

 

Artikel 13    Toepasselijk recht en geschillen

13.1 Op alle rechtsbetrekkingen waarbij Heart of Strandja partij is, is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing, ook indien aan een verbintenis geheel of gedeeltelijk in het buitenland uitvoering wordt gegeven of indien de bij de rechtsbetrekking betrokken partij aldaar woonplaats heeft. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitgesloten.

13.2 Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.